Otázky a odpovědi

Základní otázky kampaně

Může být strana se sociálním programem vůbec nacionální?
Nejen že může, ale musí být pronárodní. Moc a blaho státu je mocí a blahem národa a proto také každého jednotlivce. Práce pro národ je prací pro společnost. Jedno bez druhého nemůže existovat.

Neodporují si termíny národní a sociální?
Ne, právě naopak. Skutečně pronárodně smýšlející člověk uvažuje sociálně a člověk, který jedná sociálně je nacionalistou.

Kdy se stávám pronárodně smýšlejícím člověkem?
Vlastencem jsem tehdy, když se zasadím svou vůlí a silou o to, aby byl můj národ svobodný, zdravý a silný.

Jak zní ideologický základ obsažený v kampani „sociální politika jde pouze cestou nacionalismu“?
Miluj svou zemi nadevše a příslušníky svého národa jako sebe sama!

Jaký cíl si stanovuje tato kampaň?
Národní společenství všech opravdu tvořících Čechů, Moravanů a Slezanů. Vytvoření společenství založeného na národních a sociálních principech. Společenství závislé na práci svých lidí, nikoliv na pomoci zvenčí.

Co je náplní tohoto společenství?
Pro každého příslušníka našeho národa svobodu a „chléb“. Zdravý národ usilující o vlastní rozkvět. Zbavení se škodlivých elementů spojených s neřestmi kapitalismu, liberalismu a multikulturní společnosti.

Za pomoci jaké zásady chceme my, Dělnická strana, změnit dnešní hospodářský systém postavený na boji všech proti všem?
Společný užitek má přednost před užitkem osobním! Každý příslušník národního a sociálního státu, který svou prací vědomě posiluje stát, si může být jist, že se o něj tento stát také vždy postará.

Proč Dělnická strana?
Neboť každý skutečně tvořící Čech, který k nám už náleží nebo bude náležet, je dělníkem, rukama či hlavou, protože vůle k tvůrčí práci je základní povahový rys českého člověka. Lidská práce není hanbou, ale ctí a šlechtí.

Co rozumí Dělnická strana pod termínem sociální otázka?
Sociální otázka pro nás nepředstavuje pouze hospodářské zlepšení stavu utlačovaných tříd našeho národa. Je mnohem objemnější – je otázkou zlepšení vzájemného porozumění mezi příslušníky našeho národa, které vede k pozvednutí, podporování a rozmnožení všech morálních, kulturních a hospodářských statků národa a každého jednotlivce.

Kdo je největším nepřítelem národní a sociální svobody?
Kapitalismus ve svých různých formách představovaný mocnářskými skupinami. My však vidíme rozdíl mezi státním, tvůrčím kapitálem a internacionálně řízeným kapitálem, který jde ruku v ruce s nemocí dnešní doby – globalismem.

Náplní zdravé a progresivní společnosti našeho národa proto musí být:
Svobodné cítění, nacionální smýšlení a sociální jednání

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: